Polityka prywatności

Informacje ogólne

 1. Prywatność użytkowników odwiedzających naszą witrynę jest dla nas aspektem priorytetowym. Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić jak najlepszą ochronę danych podczas korzystania z zasobów strony Grupa Krawczyk. Niniejsza Polityka Prywatności dokładnie wyjaśnia, jakie dane gromadzimy oraz w jaki sposób i w jakim celu je przetwarzamy.
 2. Wyrażona zgoda na korzystanie z plików cookie (tzw.ciasteczek), zgodnie z naszą Polityką Prywatności podczas pierwszej wizyty, pozwala nam na korzystanie z tych plików podczas każdej następnej wizyty.
 3. Administratorem danych osobowych jest Grupa Krawczyk Sp. z o.o., Proszówki 611, 32-700 Bochnia, NIP: 869-199-04-16, REGON: 369937531, KRS: 0000726764.
 4. Możesz skontaktować się z Administratorem danych osobowych za pomocą:
  1. poczty elektronicznej: biuro@grupakrawczyk.pl
  2. telefonu: +48 790 205 141
  3. pocztą tradycyjną, pisząc na adres korespondencyjny: Proszówki 611, 32-700 Bochnia
  4. za pośrednictwem formularza kontaktu dostępnego w zakładce Kontakt
 5. Dane osobowe zbierane przez Administratora są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), zwane dalej RODO.
 6. Administrator dokłada szczególnych starań w celu ochrony prywatności i informacji mu przekazanych, a dotyczących użytkowników strony internetowej. Administrator z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne, w tym o charakterze programistycznym i organizacyjnym, zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, ujawnieniem, utraceniem i zniszczeniem, nieuprawnioną modyfikacją, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.
 7. Na portalu internetowym mogą być wykorzystywane tzw. wtyczki oraz inne narzędzia społecznościowe. Dostawcy tych serwisów mogą również przetwarzać Twoje dane osobowe jako samodzielni administratorzy. W takim przypadku Administrator i dostawca wtyczki są współadministratorami danych osobowych.

Zbieranie danych osobowych

 1. Oto wykaz rodzajów danych osobowych, które mogą być przetwarzane przez stronę Grupa Krawczyk:
  1. Informacje o komputerze, takie jak adres IP, lokalizacja geograficzna, rodzaj użytej przeglądarki internetowej, rodzaj systemu operacyjnego;
  2. Informacje o wizytach użytkowników na naszej stronie
  3. Adres e-mail użytkownika w przypadku rejestracji do usługi newslettera
  4. Wszelkie informacje wprowadzane podczas korzystania z usług na naszej stronie internetowej oraz te które nam przesyłasz.
  5. Informacje, które są generowane podczas korzystania z naszej strony internetowej, w tym kiedy, jak często i w jakich okolicznościach z niej korzystasz
   Informacje zawarte we wszelkiej korespondencji przesyłanej do nas e-mailem lub za pośrednictwem naszej strony internetowej, w tym treści komunikacyjne i metadane

Korzystanie z danych osobowych

 1. Dane osobowe przesłane do nas za pośrednictwem naszej strony internetowej będą wykorzystywane do celów określonych w niniejszej polityce lub na odpowiednich stronach witryny. Możemy wykorzystywać Twoje dane osobowe do celu:
  1. Administrowania oraz personalizowania naszej strony internetowej.
  2. Umożliwienia korzystania z usług dostępnych na naszej stronie internetowej.
   Wysyłania zamówionych powiadomień (newslettera) na wskazany przez Ciebie adres e-mail.
  3. Przesyłania informacji marketingowych dotyczących naszej działalności lub aktywności naszych marek, które naszym zdaniem mogą Cię zainteresować, pocztą lub, jeśli wyraziłeś na to zgodę, pocztą elektroniczną lub podobną technologią (możesz nas o tym poinformować w dowolnym momencie, jeśli nie chcesz już otrzymywać komunikatów marketingowych).
  4. Udostępniania markom działającym w Grupie Krawczyk informacji statystycznych o naszych użytkownikach.
  5. Zajmowania się zapytaniami i skargami składanymi przez Ciebie lub dotyczącymi Ciebie w związku z naszą witryną.
  6. Zapewnienia bezpieczeństwa naszej strony internetowej i zapobieganie oszustwom
  7. Weryfikacji zgodności z warunkami korzystania z naszej strony internetowej (w tym monitorowanie prywatnych wiadomości wysyłanych za pośrednictwem naszej prywatnej usługi przesyłania wiadomości).
 2. Nie będziemy bez Twojej wyraźnej zgody przekazywać danych osobowych stronom trzecim lub jakimkolwiek innym związanym z nimi stronom trzecim, w celach marketingu bezpośredniego.
 3. Możemy ujawniać dane osobowe użytkownika wszelkim naszym pracownikom, członkom kadry kierowniczej, przedstawicielom, dostawcom lub podwykonawcom, o ile jest to niezbędne do celów określonych w niniejszym dokumencie.
 4. Możemy ujawniać dane osobowe wszelkim członkom naszej grupy spółek (tzn. markom Grupy Krawczyk), o ile jest to niezbędne do celów określonych w niniejszym dokumencie.
 5. Możemy ujawniać Twoje dane osobowe:
  1. w zakresie, w jakim jest to wymagane przepisami prawa;
  2. w związku z trwającymi lub potencjalnymi postępowaniami prawnymi;
  3. w celu ustanowienia, wyegzekwowania lub obrony naszych praw (wliczając w to udostępnienie informacji innym podmiotom w celu przeciwdziałania oszustwom);
  4. wszelkim osobom, które wedle naszej zasadnej opinii mogą wystąpić do sądu lub innego właściwego organu o ujawnienie takich danych osobowych, jeśli wedle zasadnej rozsądnej opinii, istnieje duże prawdopodobieństwo, że taki sąd lub organ nakazuje ujawnienie takich danych osobowych.
 6. Z wyjątkiem postanowień zawartych w niniejszym dokumencie nie będziemy udostępniać osobom trzecim informacji dotyczących użytkownika.

Bezpieczeństwo danych osobowych

 1. Podejmiemy zasadne techniczne i organizacyjne środki ostrożności w celu przeciwdziałania utracie, nadużyciu lub zmianie danych osobowych użytkownika.
 2. Będziemy przechowywać wszystkie dane osobowe, które podasz na naszych bezpiecznych serwerach (chronionych hasłem i zaporą).
 3. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że transmisja informacji przez Internet jest potencjalnie niebezpieczna i bezpieczeństwo przesłanych w ten sposób danych nie jest gwarantowane.
 4. Niniejsze zasady mogą być okresowo aktualizowane poprzez zamieszczenie w naszej witrynie ich nowej wersji. Należy od czasu do czasu sprawdzać tę stronę, aby upewnić się, że rozumiesz wszelkie zmiany w tych zasadach. Możemy powiadomić Cię o zmianach w niniejszej polityce za pośrednictwem poczty elektronicznej lub prywatnego systemu przesyłania wiadomości na naszej stronie internetowej.

Czas przetwarzania danych osobowych

 1. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji działań marketingowych oraz innych usług wykonywanych dla użytkownika serwisu. Dane osobowe będą usunięte w następujących przypadkach:
  1. kiedy osoba, której dane dotyczą zwróci się o ich usunięcie lub wycofa udzieloną zgodę;
  2. kiedy osoba, której dane dotyczą nie podejmuje działań przez ponad 10 lat (kontakt nieaktywny);
  3. po uzyskaniu informacji, że przechowywane dane są nieaktualne lub niedokładne.
 2. Niektóre dane w zakresie: adres e-mail, imię i nazwisko, adres mogą być przechowywane przez okres kolejnych 3 lat dla celów dowodowych, rozpatrywania reklamacji, skarg oraz roszczeń związanych z usługami świadczonymi przez stronę internetową Grupa Krawczyk. Dane te nie będą wykorzystywane do celów marketingowych.
 3. Dane dotyczące klientów niezalogowanych przechowujemy przez czas odpowiadający cyklowi życia zapisanych na urządzeniach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia w urządzeniu klienta przez klienta.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Na podstawie RODO masz prawo do:

 1. dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO) – możesz uzyskać od Administratora informacje czy Twoje dane są przetwarzane oraz jeśli są przetwarzane, to masz prawo do:
  1. dostępu do danych;
  2. uzyskania informacji o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania Twoich danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Ci na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;
  3. uzyskania kopii swoich danych osobowych.
 2. sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO) – jeżeli Twoje dane osobowe są nieprawidłowe, możesz żądać od Administratora niezwłocznego ich sprostowania. Możesz też żądać od Administratora uzupełnienia tych danych.
 3. usunięcia danych osobowych, tzw. „prawo do bycia zapomnianym” (art. 17 RODO) – możesz tego żądać gdy:
  1. Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
  2. wycofałeś określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o Twoją zgodę;
  3. Twoje dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
  4. wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie w jakim przetwarzanie danych osobowych jest związane z marketingiem bezpośrednim;
   wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w związku z przetwarzaniem niezbędnym dla wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub przetwarzania niezbędnego dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub stronę trzecią.
  5. Pomimo zgłoszenia żądania usunięcia danych osobowych, Administrator może przetwarzać Twoje dane dalej w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń o czym zostaniesz poinformowany.
  6. zgłoszenia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO) – możesz tego żądać gdy:
   1. kwestionujesz prawidłowość swoich danych osobowych – Administrator danych osobowych ograniczy przetwarzanie Twoich danych osobowych na czas pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych;
   2. gdy przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych osobowych zażądasz ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych;
   3. Twoje dane osobowe przestały być potrzebne do celów przetwarzania, ale są one potrzebne w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony Twoich roszczeń;
   4. gdy zgłosiłeś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych – do czasu stwierdzenia czy prawnie uzasadnione interesy po stronie Administratora danych osobowych są nadrzędne wobec podstaw wskazanych w Twoim sprzeciwie.
  7. sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO) – możesz zgłosić w dowolnym momencie sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, w tym profilowania, w związku z:
   1. przetwarzaniem niezbędnym dla wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub przetwarzania niezbędnego dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub stronę trzecią;
   2. przetwarzaniem na potrzeby marketingu bezpośredniego.
  8. żądania przenoszenia danych osobowych (art. 20 RODO) – masz prawo do otrzymania od Administratora swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz przesłać je innemu administratorowi danych osobowych lub zażądać aby to Administrator przesłał bezpośrednio Twoje dane osobowe innemu administratorowi (o ile jest to technicznie możliwe).
  9. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych – możesz to zrobić w dowolnym momencie. Nie ma to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie Twojej zgody przed jej cofnięciem.
  10. skargi do organu nadzorczego – jeżeli sądzisz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza RODO, masz prawo złożenia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.Wszystkie swoje prawa możesz realizować, kontaktując się z Administratorem pod adresami kontaktowymi wskazanymi w niniejszym dokumencie. Administrator bez zbędnej zwłoki – a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania – udzieli Ci informacji o działaniach podjętych w związku ze zgłoszonym przez Ciebie żądaniem. W razie potrzeby termin miesięczny może być przedłużony o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań. W każdym wypadku Administrator poinformuję Cię o takim przedłużeniu w terminie miesiąca od otrzymania żądania z podaniem przyczyn opóźnienia.

Pliki cookies

Informacje ogólne

Podczas przeglądania strony internetowej Grupy Krawczyk są używane pliki „cookies”, zwane dalej Cookies, czyli niewielkie informacje tekstowe, które są zapisywane w Twoim urządzeniu końcowym w związku z korzystaniem z portalu. Ich stosowanie ma na celu m.in. poprawne działanie strony internetowej Grupa Krawczyk.

Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Ciebie i dostosować stronę internetową Grupa Krawczyk indywidualnie do Twoich potrzeb.

Pliki Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz przypisaną wartość.

Bezpieczeństwo

Stosowane przez nas pliki Cookies są bezpieczne dla Twoich urządzeń. W szczególności nie jest możliwe przedostanie się do Twoich urządzeń poprzez pliki Cookies wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego.

Rodzaje plików Cookies

Stosujemy dwa rodzaje plików Cookies:

 1. Cookies sesyjne: są przechowywane na Twoim urządzeniu i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Twojego urządzenia. Mechanizm Cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Twojego urządzenia.
 2. Cookies trwałe: są przechowywane na Twoim urządzeniu i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Twojego urządzenia. Mechanizm Cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Twojego urządzenia.

Cele

Wykorzystujemy także pliki Cookies podmiotów zewnętrznych. Główne cele dla których wykorzystujemy cookies to cele techniczne, analityczne, marketingowe/reklamowe oraz społecznościowe. Poniżej wskazujemy szczegółowo w jakim celu są one wykorzystywane oraz przez jakie podmioty. Każdy z tych podmiotów samodzielnie określa też zasady swojej prywatności – linki do tych zasad poszczególnych dostawców również znajdziesz poniżej. Zachęcamy do zapoznania się z nimi.

 • Konfiguracja i optymalizacja strony Grupa Krawczyk (cele techniczne);
 • tworzenie statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics, których administratorem jest Google Inc z siedzibą w Irlandii. Szczegóły na temat zasad ochrony prywatności Google znajdziesz w jego Polityce ochrony prywatności dostępnej pod następującym linkiem: https://policies.google.com/privacy/;
 • popularyzacja strony Grupa Krawczyk za pomocą serwisu społecznościowego Instagram.com, którego administratorem jest jest Facebook Inc. z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii. Polityka ochrony prywatności Instagram.com dostępna jest pod następującym linkiem: https://help.instagram.com/519522125107875;
 • popularyzacja strony Grupa Krawczyk za pomocą serwisu społecznościowego LinkedIn.com – przez LinkedIn Ireland Unlimited Company z siedzibą w Irlandii lub, jeżeli Użytkownik znajduje się poza Europejskim Obszarze Gospodarczym, LinkedIn Corporation z siedzibą w USA. Polityka ochrony prywatności LinkedIn dostępna jest pod następującym linkiem: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy;
 • popularyzacja strony Grupa Krawczyk za pomocą serwisu Twitter.com – przez Twitter Inc. z siedzibą w USA. Polityka ochrony prywatności Twitter.com dostępna jest pod następującym linkiem: twitter.com/en/privacy;
 • popularyzacja strony Grupa Krawczyk za pomocą serwisu YouTube.com, którego administratorem jest Google Ireland Ltd. z siedzibą w Irlandii, Polityka ochrony prywatności dostępna jest pod następującym linkami: google.com/intl/pl/policies/privacy/,www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners/;
 • tworzenia statystyk i wydajności treści oraz, za pośrednictwem narzędzi Hotjar, którego administratorem jest Hotjar Ltd,. z siedzibą w St Julians STJ 1000, Malta, Europe. Polityka ochrony prywatności Hotjar jest dostępna pod adresem: https://www.hotjar.com/privacy;
 • realizacji usługi wysyłki newslettera za pomocą serwisu mailchimp.com, przez Rocket Science Group, LLC z siedzibą w USA. Polityka prywatności mailchimp znajduje się pod adresem: https://mailchimp.com/legal/cookies/;

Edycja, wyłączenie, blokada plików cookies

Aby przeglądać i edytować informacje o Twoich preferencjach, gromadzonych przez sieć reklamową Google, możesz skorzystać z narzędzia zamieszczonego pod linkiem https://www.google.com/ads/preferences/ oraz https://policies.google.com/technologies/partner-sites.

Za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi, możesz samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez Cookies do Twojego urządzenia. Ustawienia te możesz zmienić tak, aby blokować automatyczną obsługę Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na Twoim urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi Cookies dostępne są w ustawieniach Twojego oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Jednocześnie możesz też wyłączyć lub cofnąć zgodę na wykorzystanie cookies zewnętrznych dostawców, jak również pikseli remaretingowych, korzystając z Network Advertising, pod adresem: https://optout.networkadvertising.org/?c=1.